Intelligent Systems

Department Field/Course Laboratory
Intelligent Systems

Department Website

Intelligent Software Knowledge Engineering
Data Engineering
Machine Learning
Intelligent Media Image Media Engineering and Computer Graphics
Language and Speech Research
Intelligent Media Engineering
Intelligent Science Intelligent Computing and Systems
Pattern Recognition
Intelligent Mathematics
Department of Intelligent Systems: Faculty Organization (As of April 1, 2016)
Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Research Associate
Knowledge Engineering MATSUBARA, Yukihiro IWANE, Noriyuki OKAMOTO, Masaru  
Data Engineering  

TAMURA, Keiichi

KUROKI, Susumu

  MORI, Yasuma
Machine Learning  

MIYAHARA, Tetsuhiro

UCHIDA, Tomoyuki

  SUZUKI, Yusuke
Image Media Engineering and Computer Graphics

HIURA, Shinsaku

MIYAZAKI, Daisuke

FURUKAWA, Ryo

 BABA, Masashi  
Language and Speech Research TAKEZAWA, Toshiyuki NANBA, Hidetsugu  

KUROSAWA, Yoshiaki

MERA, Kazuya

Intelligent Media Engineering TAKAHASHI, Kenichi     INABA, Michimasa
Intelligent Computing and Systems TAKAHAMA, Tetsuyuki HARA, Akira Kushida, Jun-ichi  
Pattern Recognition  MIMURA, Kazushi

SUEMATSU, Nobuo

IWATA, Kazunori

   
Intelligent Mathematics SATO, Manabu

SEKINE, Mitsuhiro

SAITO, Natsuo