Systems Engineering

Department Field/Course Laboratory

Systems Engineering
Systems Engineering
Department Website

Human-Robot
Symbiosis
Human-Robot Coexistence
Mechatronics
Intelligent Control Systems
Robotics
Mathematical Sciences
Interface Design
Interface Design
Communications and Signal Processing
Embedded Design
Sound Design
System Interface
Department of Systems Engineering: Faculty Organization (As of April 1, 2017)
Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Research Associate
Mechatronics LI, Shigang KOSAKI, Takahiro   KOSAKU, Toshiharu
ATSUUMI, Keita
Intelligent Control Systems KOBAYASHI, Yasuhide ONO, Takahiko   SAITO, Mitsuyuki
WAKITA, Wataru
Robotics IWAKI, Satoshi   IKEDA, Tetsushi TAKAI, Hiroyuki
Mathematical Sciences TANAKA, Teruo   HIROKADO, Masayuki
OKAYAMA, Tomoaki
 
Embedded Design NAKATA, Akio SHIMA, Kazuyuki
SOSHI, Masakazu
MURATA, Yoshihiro
  SATO, Yasuomi
Communications and Signal Processing FUJISAKA, Hisato

FUKUSHIMA, Masaru
KUWATA, Seiichi

KAMIO, Takeshi TSUJI, Katsuhiro
Sound Design ISHIMITSU, Shunsuke     TAKAHASHI, Yuzo
NAKAYAMA, Masashi
System Interface LI, Shigang     KAWAMOTO, Kayo